Lộ trình hỗ trợ
 
  Tải về PDF
Yêu cầu hỗ trợ từ khách hàng
Hỗ trợ 1 lớp
   24/7 trò chuyện trực tiếp
• http://www.fingertec.com/chat/index.html
   24/7 địa chỉ email
• info@timeteccloud.com
  Cuộc gọi thoại
• +603 - 8070 9933
  Skype
• http://www.timetecta.com/skype
  TeamViewer
• http://www.fingertec.com/teamviewer/
FT_teamviewer.html
(Chúng tôi đã bố trí Salesforce.com CRM như là hỗ trợ của chúng tôi
nền tảng
Hỗ trợ 2 lớp
  Chẩn đoán và thử nghiệm hệ thống
 
   Sửa chữa phần cứng
 
Hỗ trợ 3 lớp
  Sửa lỗi
 
   Tùy biến
 
• Thỏa thuận mức dịch vụ của chúng tôi